top of page

Ochrona prawna

i zniszczenia

Istnieje cały szereg dokumentów i aktów prawnych stanowiących podstawę dla ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego przed dewastacją i zniszczeniami. Wiele z nich zostało wydanych przez UNESCO i ICOMOS (Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych). W odniesieniu do sztuki naskalnej konkretne wytyczne dotyczące ochrony tego typu stanowisk zostały wypracowane przez IFRAO (Międzynarodową Federację Organizacji Sztuki Naskalnej), a w odniesieniu do Peru - przez APAR (Peruwiańskie Towarzystwo Sztuki Naskalnej). 

W Peru stanowiska ze sztuką naskalną są rejestrowane przez Ministerstwo Kultury jako jedna z kategorii stanowisk archeologicznych. Do zadań ministerstwa należy ustalanie zintegrowanej strategii ochrony i promocji tego rodzaju stanowisk oraz koordynowanie i prowadzenie na ich terenie działań badawczych i konserwatorskich. Ministerstwo odpowiedzialne jest także za udzielanie odpowiednich zezwoleń na prowadzenie profesjonalnych studiów na obszarze stanowisk archeologicznych oraz każdego innego rodzaju działalności naukowej, artystycznej i kulturalnej. Ministerstwo pełni też funkcje nadzorcze w odniesieniu do wszelkich projektów tego typu.

 

Ministerstwo Kultury odpowiada także za sprawowanie opieki nad stanowiskami archeologicznymi. W wypadku rażącego łamania prawa zobowiązane jest ono do zgłasznia takich spraw do Prokuratorii Generalnej i Ministerstwa Spraw Publicznych, które są w stanie podjąć odpowiednie kroki prawne.

 

Każdy rodzaj badań (inwazyjnych lub nieinwazyjnych) prowadzonych na obszarze stanowisk archeologicznych na terenie Peru  możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia (w formie uchwały) wydanej przez odpowiedni departament Ministerstwa Kultury.

image.png
ICOMOS.jpg
image.png
image.png
Zrzut ekranu 2021-01-6 o 13.28.54.png
image.png
image.png
image.png
Cementerio saqueado - Toro Muerto

Wyrabowane cmentarzysko - Toro Muerto

image.png
image.png

Etapy projektu poprawy 
infrastruktury Toro Muerto

image.png
image.png
image.png

10.07.2018

18.09.2018

10.12.2018

image.png
image.png
image.png

11.01.2019

6.03.2019

17.07.2019

image.png
image.png
image.png
image.png

Stanowisko archeologiczne Toro Muerto zostało zaliczone do Narodowego Dziedzictwa Kultury Peru na mocy uchwały nr 037/INC wydanej 29 stycznia 2002 r. Dopiero jednak w 2018 r. regionalny oddział Ministerstwa Kultury z siedzibą w Arequipie podjął intensywniejsze prace mające na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej tego kompleksu (współfinansowane przez kopalnię Zafranal). Władze Arequipy planują włączenie tego stanowiska w skład trasy promującej atrakcje turystyczne tej części Peru i wpisanie kompleksu na Listę Światowegp Dziedzictwa UNESCO.

 

Od około 70 lat Toro Muerto jest odwiedzane nie tylko przez krajowych i zagranicznych badaczy sztuki naskalnej, ale także przez licznych turystów. Niestety - zwłaszcza w ciągu XX w. -  można było zaobserwować niewystarczające zangażowanie społeczne uczonych badających to miejsce oraz lokalnych i regionalnych władz, jak również brak dalekowzrocznej polityki kulturalnej, które mogłyby przyczynić się do wypromowania tego stanowiska i upowszechnienia wiedzy o nim na szerszą skalę.

 

Niekontrolowany ruch turystyczny, rozwój infrastruktury miejskiej, zajmowanie terenu pod uprawy, nielegalne osadnictwo i zbyt słaba ochrona stanowiska, wciąż niestety skutkują jego zaśmiecaniem, niszczeniem niektórych petroglifów, nielegalnymi wykopaliskami rabunkowymi na lokalnych cmentarzyskach, a nawet modyfikowaniem krajobrazu.

IMG_2123_edited.jpg

2017

image_edited.jpg

2017 

image.png

2018 

image_edited.jpg

2018 

image_edited.png
image.png
image.jpeg
image.png

Dopiero od kilkunastu lat Toro Muerto jest stanowiskiem nieco lepiej strzeżonym. Funkcję jego strażnika i opiekuna pełni z dużym osobistym zaangażowaniem pracownik Ministerstwa Kultury, Robert Sulla. W ramach swoich obowiązków zajmuje się on patrolowaniem obszaru całego kompleksu, dbaniem o zachowanie jego obecnego stanu, obsługą kasy biletowej w niewielkim centrum informacyjnym w miejscowości La Candelaria, a dorywczo również oprowadzaniem zwiedzających.

image.png
image.png

Robert Sulla

Oprócz wielu wspomnianych problemów spowodowanych działalnością ludzką i grożących zachowaniu Toro Muerto w jego obecnym stanie dodać należy stale postępujący proces zniszczeń spowodowany warunkami naturalnymi. Silne nasłonecznienie i częste burze piaskowe powodują erozję miekkich skał i powolne zanikanie petroglifów (niesiony wiatrem piasek działa na powierzchnię skał jak papier ścierny). Procesowi temu trudno zapobiegać, ale powinien być on przynajmniej monitorowany przez specjalistów. 

Zniszczenia - czynniki naturalne

Zniszczenia - działalność ludzka

81-817872_next-button-next-button-image-
81-817872_next-button-next-button-image-
bottom of page